Nieuws

Kris Janssen: “Het strategische belang van Syrië voor het Westen vanwege energietransport en… Iran” / “Syria strategic to West for energy transit…and Iran” (VIDEO)


.

Het strategische belang van Syrië voor het Westen vanwege energietransport en… Iran

RUSSIA TODAY – 23 augustus 2012 – Syrië mag dan geen grote olievelden hebben, maar door haar sleutelpositie zou Syrië een erg geschikt doorvoerland kunnen worden voor gas uit Centraal Azië en olie uit Iran.

In gesprek met Russia Today (RT) vertelde journalist Kris Janssen ook dat, als het regime in Syrië afgezet zou zijn, Teheran het volgende doelwit zou worden.

De huidige situatie in Syrië is atypisch voor de geschiedenis van dit vreedzame land, waar mensen er eeuwenlang in slaagden interne conflicten te vermijden, benadrukte de oprichter van de Syrian Friendship Association (Syrisch Vriendschap Verbond) en journalist Kris Janssen. Hij gelooft dat het feit dat de opstand begon in Daraa bij de Jordaanse grens geen toeval is – erop wijzend dat er van buitenaf grote invloed op werd uitgeoefend.

Janssen voegde eraan toe dat veel externe krachten en regeringen meer geïnteresseerd zijn in het vernietigen van Syrië vanwege de mogelijkheid voor hen om daarna Iran – de regionale grootmacht – aan te vallen, wat volgens de journalist het belangrijkste doel is.

RT: U stichtte de Syrian Friendship Association. Betekent dit dat u Assad steunt, zoals u bent geportretteerd in de Belgische media?

Kris Janssen: Ik ben overtuigd pro-Syrisch, ik sta achter het Syrische volk en ben ervan overtuigd dat de enige manier om uit deze crisis en dit bloedvergieten te komen, is door het pad van hervorming te volgen; niet het pad van geweld. Dus als ik zeg dat ik achter hervormingen sta, wil dat niet zeggen dat ik pro-Assad ben. Maar – als je naar de realiteit kijkt – is het de Syrische regering die ook de weg van hervormingen wil volgen.

RT: U hebt geschreven en gezegd dat de gewapende opstand in Syrië gesteund is of begonnen van buitenaf, maar u erkent ook het feit dat de Syriërs uit zichzelf willen veranderen. Hoe bent u tot deze analyse gekomen?

KJ: Ik geloof dat het geweld dat we nu zien niets van doen heeft met hervormingen; het heeft te maken met spanning bij de mensen. Ook ben ik ervan overtuigd – en ik heb een heleboel getuigenissen van mensen in Syrië – dat vele rebellen, de leden van het Vrije Syrische Leger, in feite buitenlanders zijn. Dat is geen hervorming en Syriërs zijn daar niet in geïnteresseerd. Syrische mensen zijn erg vreedzame mensen en zij slaagden er eeuwenlang in om samen te leven zonder enig probleem. Dus het geweld dat we nu zien is geen Syrisch product. Ik ging naar Daraa, dat vorig jaar een broeinest was waar de problemen begonnen. Ook ligt Daraa bij de Jordaanse grens.

Het is geen toeval dat de problemen begonnen bij de grensstad, omdat dit nogmaals de invloed van buitenaf onderstreept. Ik bedoel, als de huidige situatie in Syrië echt een Syrisch probleem was, dan zou de ellende in Hama of Homs begonnen zijn. Een heleboel krachten en regeringen van buitenaf zijn geïnteresseerd om Syrië te vernietigen. Waarom? Bedenk dat Syrië een heel strategische positie inneemt in die regio in het Midden-Oosten. Ik denk dat het belangrijkste doelwit Iran is, omdat Iran zo’n grootmacht in de regio is. Het is zo sterk. Ze weten dat als ze Iran willen uitschakelen, ze eerst Syrië moeten uitschakelen. En ik ben ervan overtuigd dat – als het ze zou lukken Syrië te vernietigen – het volgende doelwit Hezbollah in Libanon zal zijn en als deze twee bondgenoten uitgeschakeld zijn, zullen ze zich voor 100 % richten op Iran.

RT: Wie bedoelt u met ‘ze’?

KJ: Naar mijn mening de Verenigde Staten en hun bondgenoten, omdat zij strategische belangen hebben in die regio. Bovendien praten veel mensen over olie, maar je moet weten dat Syrië niet veel olie heeft; ze hebben wel wat, maar het is niet veel. Veel olie is er in Iran, in Saudi-Arabië. Maar Syrië kan een doorvoerland zijn. U moet ook weten dat er enorme gasreserves zijn in de voormalige Sovjet-Unie. Ik bedoel de Centraal Aziatische staten van de vroegere Sovjet-Unie. Ik denk dat u het moet zien in die context.

RT: Hoe bevestigt u de identiteit van de vechtende rebellen die, zoals u beweert, uit het buitenland komen. Hoe kunt u dat bewijzen?

KJ: Er wordt heel wat bewijs gevonden op mensen die gedood worden, zoals in Homs en nu in Aleppo; daarop vindt men identiteitskaarten, paspoorten van buitenlanders. Ze hebben mensen gevangen genomen met buitenlandse accenten, die vechten als huurlingen of voor het geld. Daar is ook al-Qaida, die actief is in Syrië en die hoopt daar een nieuwe basis te kunnen vestigen.

RT:  Laten we eens kort naar de rol van Turkije in dit alles kijken. Van oudsher hadden Turkije en Syrië goede betrekkingen. Turkije is nu tamelijk agressief tegen Syrië. Wat winnen zij erbij om onrust te zien in Syrië?

KJ: In feite zien we dat al gebeuren, omdat op ditzelfde moment de mensen in de Koerdische streek in Syrië al een onafhankelijke regering van de regering in Damascus hebben gekregen. En natuurlijk is Turkije niet blij met deze ontwikkeling. Waarom deze verandering? Waarom zijn ze nu zo anti-Syrisch? Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Het kan zijn dat ze nog steeds de Ottomaanse droom hebben, de aspiratie om van Turkije weer een grootmacht te maken; wat het eens was in de regio tijdens het Ottomaanse tijdperk.

Een andere factor is de Moslimbroederschap. Zij zijn niet echt anti-Westen, omdat zij van oorsprong handelaren zijn; dus geïnteresseerd in vrije handel met Europa, met de VS, met de westerse landen. Ik bedoel te zeggen: we zien de Moslimbroederschap  in Egypte. We weten dat de Turkse regering geleid wordt door een president die ook ‘pro Moslimbroederschap’ is en misschien hopen zij een nieuwe regering in Syrië te installeren, die ook ‘pro Moslimbroederschap’  is zowel vanwege economische als politieke redenen, natuurlijk; want je kunt dit niet echt scheiden.

RT:  U noemde Iran als het ultieme doelwit in dit geopolitieke verhaal en het is niet de eerste keer dat deze mening wordt uitgesproken. Wat is uw analyse van deze zaak, wat Iran betreft?

KJ:  Het is mij en vele mensen met mij duidelijk dat het ultieme doel is het Iraanse regime te vernietigen, omdat – naar de mening van de westerse wereld – het een vijandig regime is, vijandig ten opzichte van het Westen. Ik denk niet dat dat waar is, want ik heb Iran meermalen bezocht en ik kan u verzekeren dat de Iraanse regering een erg rationele regering is. De Iraanse regering heeft altijd gezegd dat het nucleaire programma een niet-militair programma is, terwijl ze in het Westen zeggen dat het ultieme doel is een atoombom of een nucleair wapen te verkrijgen. En vervolgens zeiden ze: “Waarom zouden we een nucleair wapen nodig hebben? Zelfs als we erin slagen om er een te maken, dan is er nog het verschil tussen het hebben van een nucleair wapen en in staat zijn om dat wapen te gebruiken.”

Dus er is een grote technische stap tussen deze twee fasen. En ze zeggen dat “zelfs als we een nucleair wapen hebben en ze denken dat we het gaan gebruiken, dan zullen de Amerikaanse regering en haar bondgenoten ons naar de middeleeuwen bombarderen.” Dus ze hebben er geen belang bij dat hun land wordt verwoest en ze zijn rationeler dan de meeste mensen in de westerse landen denken.

RT: Alle meningen die u verkondigde vandaag zijn in tegenstelling met het algemene verhaal dat in de pers verteld wordt, in tegenstelling tot vele analyses hier in België of in West-Europa. Hoe worden uw werk en uw meningen ontvangen in dit deel van de wereld?

KJ: Helaas zijn de meeste mensen hier in België en ook in Europa en de VS niet echt op de hoogte van de situatie in het Midden-Oosten. Wat ze ervan weten is gebaseerd op clichés, zoals een  zwart-wit foto met alleen goede en slechte mensen erop. En veel mensen staan niet stil bij de geostrategische ligging van Iran; voor hen is het ‘ergens daar in het Midden-Oosten’. Hetzelfde geldt voor Syrië; veel mensen weten niets over de herkomst van de Ba’ath partij. Velen zeggen dat president Bashar al-Assad en zijn familie Alawi zijn. Dat zou kunnen, maar dat is niet de belangrijkste factor in de Syrische politiek. De belangrijkste factor is de origine van de Ba’ath partij; die is socialistisch, laat alle religies samen leven en Syrië is een van de weinige landen , misschien het enige land in het Midden-Oosten, waar je al deze kerkgenootschappen vindt: christenen, ook katholieke christenen, orthodoxe christenen, Grieks orthodoxen, maronitisch, soennitisch, sjiitisch en Alawi. Zij leven al honderden jaren vreedzaam naast elkaar. Maar de meeste mensen hier realiseren zich dat niet.

Bron: Russia Today.

.

Pro-Syrische betoging in Parijs in Frankrijk op 25 maart 2012.

.

Kris Janssen: “Syria strategic to West for energy transit…and Iran”

RUSSIA TODAY – 23 August 2012 – Syria may not be rich in oil, but its key location would likely make it a very convenient transit country for Central Asian gas and Iranian oil. Speaking to RT, journalist Kris Janssen also said if Syria’s regime was toppled, Tehran would be next.

The current situation in Syria is atypical to this peaceful country’s history, where people managed to avoid internal conflicts for centuries, stresses founder of Syrian Friendship Association and journalist Kris Janssen.

He believes the fact that the uprising started in Dara’a, near the Jordanian border, is no coincidence – indicating it was largely influenced from outside.

Janssen added that many external forces and governments are more interested in destroying Syria because it would allow them to attack Iran – the regional “powerhouse” – which the journalist believes is the main target.

RT: You established the Syrian Friendship Association; does that mean you are considered pro-Assad, as you have been portrayed in the Belgian media?

Kris Janssen: I am considered pro-Syrian, pro-Syrian people and convinced that the only way to get out of this crisis, out of this bloodshed is by following the path of reform, not the path of violence. So if I say I am pro-reform, I don’t say I am pro-Assad. But if you look to the reality it is the Syrian government who is also willing to follow this path of reform.

RT: You have written and said that the armed uprising in Syria has been supported or started from the outside, but you also acknowledged the fact that the Syrians from inside want change. What is the basis of your analysis on this?

KJ: I do believe that the violence we are seeing now has nothing to do with reform, it has to do with the strained people. Also, I am convinced – and I have a lot of testimonies from people in Syria – that a lot of the rebels, the members of Syrian Free Army, as the matter of fact are foreigners. This is not reform and Syrians are not interested in this. Syrian people are very peaceful people and they managed to live together for centuries without any problem. So the violence we are seeing now is not a Syrian product. I went to Dara’a, which was a hotbed the year before, where the trouble started. Also, Dara’a is near the Jordanian border.

It is not a coincidence that the trouble started at the border town because this underlines once again the influence from abroad. I mean, if the current situation in Syria was really a Syrian problem, trouble would have started in Hama or Homs. A lot of outside forces and governments are interested to destroy Syria. Why? Because you have to remember Syria has a very strategic position in the area, in the Middle East, in the region. I think the main target is Iran because Iran is such a powerhouse in the region. It is so strong. They know that to take out Iran, first they have to take out Syria. And I am quite convinced that if they would succeed to destroy Syria the next target would be Hezbollah in Lebanon and once these two allies are taken out, they will concentrate one hundred per cent on Iran.

RT: Who are you referring to when you say they?

KJ: In my opinion, the United States and their allies, because they have strategic interest in that region. Also, a lot of people talk about oil, but you have to know that Syria is not rich in oil. They have some oil, but it is not rich. But, of course the real oil is in Iran, is in Saudi Arabia. But Syria can be a transit country. Also, you have to know there are huge gas reserves in the former Soviet Union. I mean the Central Asian states of the former Soviet Union. So they have huge gas reserves. And I think you have to see it in this context.

This Chechen terrorist Rustam Galayev was fighting in Aleppo in Syria. He is the son of a terrorist leader named Hamzat Galayev. How it can be a popular revolution when they brought the dirtiest mercenaries from all over the world?!!!

RT: How do you confirm the identity of the rebel fighters, as you claim they are coming from the outside, they are foreigners. How do we have proof of that?

KJ: Because they found a lot of proof of this like when people died in Homs and now in Aleppo, they find identity cards, passports of foreign people, they captured people with foreign accents. Doing it as mercenaries or doing it for the money, we also have now Al-Qaeda, which is active in Syria because they hope to establish a new base over there.

RT: Let’s just briefly look at Turkey’s role in all of this. Historically Turkey and Syria have had good relations. What is the interest? Turkey is being rather aggressive now against Syria. What lies in it for them to see unrest in Syria?

KJ: As the matter of fact we are already seeing this because at this moment the people in the Kurdish region in Syria already got a lot of sovereign government from the government of Damascus. And of course Turkey is not happy with this evolution. Why this change of mind? Why are they so anti-Syria now? I think there are different reasons. It can be true that they still have this Ottoman dream, this Ottoman aspiration to make Turkey a powerhouse again, which it once was in the region during the Ottoman era. Another factor is the Muslim Brotherhood. They are not really anti-Western because the origin of the Muslim Brotherhood, they are what we call mercantile, so they are interested in free trade with Europe, with the US, with Western worlds.

I mean, we see now in Egypt the Muslim Brotherhood. We know that the Turkish government has the president who is also pro-Muslim Brotherhood and maybe they are hoping to establish the new government in Syria also pro-Muslim Brotherhood for economic reasons and also political reasons, of course, because you cannot really split this.

RT: You said that the ultimate target in this geopolitical story is Iran. And this is not the first time that this opinion has been voiced. What is your analysis on this, where Iran is concerned?

KJ: It is very clear to me and to a lot of people that the ultimate purpose is to destroy the Iranian regime because, in the opinion of the Western world, it is a hostile regime, hostile to the Western world. I don’t think this is true because I visited also many times Iran and I can assure you that the Iranian government is a very rational government. The Iranian government always said that the nuclear program is a civilian program, while in the West they say that the ultimate purpose is to get an atomic bomb or a nuclear weapon. And then they told me, “why should we need a nuclear weapon? Even if we manage to make one nuclear weapon; there is a difference between having a nuclear weapon and to be capable to deliver it.”

So there is a big technical step between these two phases. And they say that “even if we have one nuclear weapon and they think we are going to use it, the American government and their allies will bomb us to the Middle Ages.” So they have no interest in their country being destroyed. So they are much more rational than most of the people here in the West think.

RT: All of the opinions that you voiced today are contrary to the general narrative that we find in a lot of the press, a lot of the analysis here in Belgium, or in Western Europe. How your work and your opinions are received in this part of the world?

KJ: Unfortunately, most people here in Belgium and also in Europe and US are not really aware of the situation in the Middle East. What they know about it is based on clichés, like a very black and white picture with just the good guys and the bad. And a lot of people don’t even realize the geostrategic location of Iran, for them it is somewhere over there, in the Middle East. And same thing with Syria, a lot of people do not know the origin of the Ba’ath party. A lot of people say that the President Bashar al-Assad and his family are Alawi, yes of course, this can be true. But this is not a main factor in Syrian politics. The main factor is the origin of the Ba’ath party, it is a socialist party, where all religions live together and Syria is one of the few, maybe the only country, in the Middle East where you have all these denominations, Christians, but also Catholic Christians, Orthodox Christians, Greek Orthodox, Maronite, Sunni, Shia, Alawi. They are living together for hundreds of years very peacefully. But most of people here don’t realize that.

Source: Russia Today.

.

The banking transfer system, which is to disconnect Iranian banks subject to sanctions, is crucial to oil and financial transactions. (Photograph: Kaveh Kazemi/Corbis)

.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: