Nieuws

Christenen opgeofferd voor petroleum


xyou.jpg.pagespeed.ic.qkdJmfVefk

Yous­eff III Younan.

RKNIEUWS.NET – DAM­AS­CUS – 29 augus­tus 2013 – De Syrische  chris­te­nen wer­den ver­raden en verkocht door het Westen. Dat zegt Yous­eff III Younan, de Syrisch-katholieke patri­arch in een inter­view met Ter­ras­anta. Hij ver­wijt de Verenigde Staten en Frankrijk de rebellen bewapend te hebben, aangezet te hebben tot geweld en de relaties tussen sun­ni­eten en sji­ieten vergiftigd te hebben.

De patri­arch laakt de machi­avel­lis­tis­che poli­tiek van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk die de chris­te­nen ver­raden en verkopen voor petro­leum én hun ziel verkopen. ‘Het Westen ste­unt de democ­ra­tie in naam van regimes die niets democ­ra­tisch in zich dra­gen’, stelt de patri­arch.

Mgr. Audo, de Chaldeeuwse biss­chop van Aleppo verk­laarde op Radio Vat­i­caan dat een mil­i­taire inter­ven­tie in Syrië tot een werel­door­log kan lei­den.

Patriarch tegen interventie in Syrië zonder VN-mandaat

MOSKOU – 29 augus­tus 2013 – Het Patri­ar­chaat van Moskou vero­ordeelt een uni­lat­erale inter­ven­tie in Syrië zon­der VN-mandaat. ‘Andere slachtof­fers zullen geof­ferd wor­den op het altaar van een denkbeeldige democ­ra­tie’, zegt metropoliet Hilar­ion, voorzit­ter van het departe­ment externe relaties van het Patri­ar­chaat van Moskou, die op de eerste plaats de VS viseert.

‘Een gewapende inter­ven­tie zal duizen­den bijkomende slachtof­fers eisen. De chris­te­nen, waar nie­mand zich om bekom­mert, zullen de groot­ste prijs betalen. Zij zullen de slachtof­fers wor­den van de rad­i­cale extrem­is­ten die aan de macht zullen komen met de hulp van de Verenigd Staten’, aldus Hilar­ion.

TV-zender veroordeeld voor aanzetten tot geweld

xNoor-TV-300x195.jpg.pagespeed.ic.7h85emUt_7LONDEN – 27 augus­tus 2013 – De Britse instantie voor de con­t­role van  de media heeft de islami­tis­che tv-zender ‘Noor TV’ een boete van 99.000 euro opgelegd voor het aanzetten tot geweld. Dat meldt het Zwit­serse katholieke per­sagentschap Kipa.

Een pre­sen­ta­tor had tij­dens een uitzend­ing gezegd dat het de taak van elke moslim is om iedereen te doden die de pro­feet Mohammed beledigt.

‘Noor TV’ is in Birm­ing­ham geves­tigd.

Noodoproep uit Egypte: “Bescherm onze kerken”

xibrahim.jpg.pagespeed.ic.aHCoEwOjmWCAIRO – 26 augus­tus 2013 – In een drin­gende brief, heeft de koptisch-katholieke Patri­arch, Ibrahim Abra­ham Isaac Sedrak, een beroep gedaan op Kerk in Nood voor hulp voor de gelovi­gen in zijn patri­ar­chaat. De brief van Patri­arch Ibrahim is geen gewone bood­schap. Het is de drin­gende oproep van een herder die vreest voor de vei­ligheid van zijn kudde, een oproep om hulp voor een land dat niet langer bescherming aan haar burg­ers kan bieden.

Elke dag, wordt Egypte opgeschrikt door geweld. De strijd tussen de ver­schil­lende par­ti­jen is mee­do­gen­loos en onver­zoen­lijk. Extrem­istis­che groeperin­gen ver­sprei­den chaos en angst, over­heids– en religieuze gebouwen zijn hun favori­ete doel­wit­ten. “Meer dan 40 kerken, meer dan 100 huizen en 150 winkels van chris­te­nen, poli­tiebu­reaus, de bib­lio­theek van Alexan­drië, en musea zijn aangevallen of in brand gesto­ken.”

De chris­te­nen in het patri­ar­chaat voe­len zich niet meer veilig. In Kobry El Koba (Qobba) — een wijk van Caïro — gaan mensen met gevaar voor hun leven naar hun werk. Deze wijk van Caïro is uit­ge­groeid tot een cen­trum van de gevechten, omdat het min­is­terie van Defen­sie vlak­bij gele­gen is. In de haven­stad Alexan­drië is ter­ror­isme alomte­gen­wo­ordig en chris­te­nen zijn er onder­wor­pen aan voort­durende aan­vallen”, aldus patri­arch Ibrahim. Demon­straties rond de koptisch-katholieke kathe­draal in Alexan­drië vor­men een per­ma­nent gevaar voor de gelovi­gen, die alleen maar de eucharisties willen vieren zon­der angst.

De bezorgde patri­arch wil muren bouwen rond de kathe­draal in Alexan­drië en alle kerke­lijke gebouwen in Kobry El Koba om in ieder geval de gelovi­gen een gevoel van vei­ligheid te geven. Hij is zich ervan bewust dat deze muren maar weinig bescherming zullen bieden  maar ze zullen helpen om de angst van de chris­te­nen te beperken en hun gevoel van vei­ligheid te ver­groten. Kerk in Nood heeft beslist dit project te ste­unen.

Elke maand wordt een kerk afgebroken

xafbreken.jpg.pagespeed.ic.RW6sr0KL4MPAR­IJS – 26 augus­tus 2013 – In Frankrijk wordt elke maand een kerk afge­bro­ken. De gemeen­tebesturen nemen deze besliss­ing omdat het onder­houd van de kerkge­bouwen te duur uit­valt. Dat meldt RKT.

Er zijn zo’n 50.000 religieuze gebouwen in Frankrijk, voor­namelijk katholieke. Sinds 1905 wor­den de meeste van deze gebouwen onder­houden door de gemeen­ten. De meeste kerken wor­den afge­bro­ken in het zuiden van Frankrijk omdat de bouw­gron­den er niet enkel schaars zijn maar ook peper­duur.

Op meerdere plaat­sen zijn er al actiecomités opgericht die koste wat kost het religieuze pat­ri­mo­nium willen vri­jwaren. ‘Een dorp dat zijn kerk ver­li­est, ver­lies zijn ziel’, luidt het. Enkele actiecomités zijn inmid­dels al naar de recht­bank getrokken om de afbraak van hun kerk te ver­hin­deren maar boeken weinig suc­ces.

Paus ontmoet vluchtelingen

xastalli.jpg.pagespeed.ic.KhszkXzLm8ROME – 26 augustus 2013 – Op dins­dag 10 sep­tem­ber eerstkomend brengt paus Fran­cis­cus een bezoek aan het Astalli cen­trum in hartje Rome. Dit vluchtelin­gen­cen­trum  wordt beheerd door de jezuïeten.

De paus zal er de vluchtelin­gen ont­moeten die opgevan­gen wor­den in dit cen­trum. In dit cen­trum klop­pen elke dag ten­min­ste 450 vluchtelin­gen aan voor eten. De meeste vluchtelin­gen die aan­klop­pen bij het Astalli cen­trum komen uit Afrika en het Midden-Oosten. De jong­ste tijd wor­den er meer en meer Syriërs en Egyptenaren opgevan­gen die het geweld en de ver­vol­ging in hun land ontvluchten.

Op 8 juli jongs­tle­den trok paus Fran­cis­cus al naar het eiland Lampe­dusa waar dagelijks tien­tallen vluchtelin­gen arriv­eren.

Caritas International blijft Syriërs steunen

xcaritaseurop.jpg.pagespeed.ic.Yhzo7jZcJEDAM­AS­CUS – 26 augustus 2013 – De wereld kijkt al meer dan twee jaar machteloos toe hoe het aanslepende burg­er­con­flict in Syrië  inmid­dels al aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost, hoe miljoe­nen mensen uit hun huis wer­den gedreven en elders in eigen land of net over de grens tra­chten te over­leven. Hoewel de sit­u­atie nog met de dag ver­erg­ert, bli­jft Car­i­tas Inter­na­tional met man en macht hulp leni­gen aan Syriërs in nood.

Het con­flict in Syrië heeft vol­gens de VN de erg­ste vluchtelin­gen­cri­sis op gang gebracht sinds twintig jaar. Vier miljoen Syriërs wer­den ged­won­gen te vluchten naar veiligere oor­den in hun land en 1,7 miljoen vlucht­ten naar omliggende buur­lan­den.   Deze mas­sale stroom van vluchtelin­gen lag niet meer zo hoog sinds de geno­cide in Rwanda in 1994.  Gemid­deld 6.000 Syrische vluchtelin­gen per dag staken dit jaar de grens over.

Al van het begin van de cri­sis ste­unt Car­i­tas Inter­na­tional de hulpprogramma’s van het Car­i­tas­netwerk in Syrië, Libanon, Jor­danië en Turk­ije. Fam­i­lies kre­gen voed­sel, kledij, slaapgerief, medis­che zorg, psy­chol­o­gis­che hulp en onder­wijs. De aan­houdende cri­sis en de groeiende noden noopten het netwerk om som­mige programma’s te ver­len­gen en nieuwe in te richten.

Bron: RKnieuws.net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Reacties

Een gedachte over “Christenen opgeofferd voor petroleum

  1. Reblogged this on oogenhand and commented:
    Niet-fossiele brandstoffen zoals etherenergie (subquantum kinetica) worden onder tafel gehouden omdat Christenen meteen zouden eisen dat alle grondstoffen gebruikt worden om hun grote gezinnen te onderhouden.

    Geplaatst door oogenhand | 30 augustus 2013, 15:46

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: