Nieuws

Vat­i­caan ste­unt opnieuw Syrische chris­te­nen


20130413_FP101_AP

Paus Fran­cis­cus.

RKNIEUWS.NET – 12 jan­u­ari 2014 – Het Vat­i­caan stelt opnieuw een gebaar van steun aan de chris­te­nen in Syrië en de regio daaromheen, door kar­di­naal San­dri naar Beiroet te zen­den. San­dri staat aan het hoofd van de Con­gre­gatie voor de Oost­erse Kerken en is zater­dag 11 jan­u­ari naar de regio vertrokken om daar per­soon­lijk voor te gaan in de biss­chop­swi­jd­ing van Georges Abou Khazen, tot dan toe nog apos­tolisch vic­aris van Aleppo, de stad in het noord­westen van Syrië.

De aan­wezigheid van de kar­di­naal wordt gezien als een belan­grijk teken van betrokken­heid van het Vat­i­caan bij de chris­te­nen in de regio die erg op de proef gesteld wor­den door het con­flict in Syrië. Kar­di­naal San­dri bli­jft tot maandag 13 jan­u­ari. Van­daag, zondag 12 jan­u­ari was hij in de Beka-vallei in het oosten van Libanon waar hij de mis opdroeg. De Beka was gedurende de Libanese Burg­eroor­log (1975 –1990) één van de plekken waar hevig gevochten is. Daarna bezocht hij Mar­jay­oun om zijn steun te betu­igen aan de Syrische vluchtelin­gen. Op zijn weg bezocht hij ook een mari­aal heilig­dom nabij Saida (Sidon), Sayi­dat Al-Mantara, Onze Lieve Vrouw van de Verwacht­ing. Daar hernieuwde hij de acte van toewi­jd­ing aan de Moeder van God en riep hij de bescherming af van de Koningin van de vrede over Libanon, Syrië en heel het Midden-Oosten.

Maandag 13 jan­u­ari begint er in het Vat­i­caan, in het gebouw van de Pauselijke Acad­e­mie voor Weten­schap­pen, een con­fer­en­tie over Syrië waar acht experts uit de gehele wereld aan deel zullen nemen.

Paus Fran­cis­cus maakt namen nieuwe kar­di­nalen bek­end

130228083733-cardinals-story-top

Na het Angelus-gebed van van­daag heeft paus Fran­cis­cus de namen van de biss­chop­pen bek­end gemaakt die in feb­ru­ari tot kar­di­naal gecreëerd zullen wor­den. Op 22 feb­ru­ari, het feest van de heilige Petrus, zal de paus de 16 nieuwe kar­di­nalen benoe­men, komend uit 12 lan­den in de gehele wereld. Zij “verte­gen­wo­ordi­gen de diepe kerke­lijke relatie tussen de Kerk van Rome en de andere Kerken in de gehele wereld”, aldus de paus in zijn bood­schap.

Onder nieuwe kar­di­nalen komt de naam van André-Joseph Léonard, de aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel, niet voor. Dat is iets tegen de verwachtin­gen in omdat tra­di­tion­eel de aarts­biss­chop van Meche­len kar­di­naal wordt, en nadat de voor­ganger de leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt. Inmid­dels heeft Léonards voor­ganger kar­di­naal God­fried Dan­neels die leeftijd bereikt. Mgr. Léonard zei daarover enige tijd gele­den, na een per­soon­lijke eerste ont­moet­ing met de nieuwe paus, dat ver­heff­ing tot kar­di­naal “mogelijk, maar niet noodza­ke­lijk” was. De Franse krant La Croix berichte echter vorige week dat paus Fran­cis­cus zich niet gebon­den zou voe­len door de gewoonte dat grote bis­dom­men automa­tisch een kar­di­naal lev­eren.

Aarts­biss­chop André-Jozef Léonard is niet teleurgesteld dat hij niet op de lijst van nieuwe kar­di­nalen staat. Hij kan zich ermee ver­zoe­nen, zijn leuze is immers “alles is genade”. Dat tekent de VRT op uit de mond van Léonards woord­vo­erder Jeroen Moens.

Vol­gens de woord­vo­erder van de Bel­gis­che aarts­biss­chop vindt die het een goede zaak dat Afrika en Latijns-Amerika beter verte­gen­wo­ordigd zullen zijn. “Zo kri­j­gen Haïti en de Antillen voor de allereer­ste keer een kar­di­naal”, zegt Moens. Léonard heeft per­soon­lijk dan weer veel sym­pa­thie voor aarts­biss­chop Vin­cent Nichols uit West­min­ster. “Hij is blij dat die verkozen is”. 

“De paus vast heeft willen houden”, zo meldt pater Lom­bardi, de per­schef van het Vat­i­caan, van­daag, “aan de regel van 120 kar­di­nalen onder de leeftijd van 80 jaar die kies­gerechtigd zijn bij een nieuwe pausverkiez­ing. Er waren op dit moment 13 zetels ‘vacant’ en nog drie andere zullen dat tegen het einde van de maand mei zijn. Daarom heeft de paus 16 nieuwe kardinaal-electors gekozen.”

Vier van de nieuwe kar­di­nalen zijn leden van de Curie, het bestu­ur­sap­pa­raat van het Vat­i­caan:

– Pietro Parolin, staatssec­re­taris van de paus

– Lorenzo Bald­is­seri, secretaris-general van de Biss­chopssyn­ode.

– Ger­hard Lud­wig Műller, emeritus-aartsbisschop van Regens­burg, nu pre­fect van de Con­gre­gatie van de Geloof­sleer.

– Beni­amino Stella, pre­fect van de Con­gre­ga­tion van de Clerus.

Twaalf anderen zijn res­i­den­tiële aarts­biss­chop­pen en biss­chop­pen, ieder uit een ander land. Twee komen er uit Europa:

– Vin­cent Nichols, aarts­biss­chop van West­min­ster (Groot-Brittannië).

– Gualtiero Bas­setti, aarts­biss­chop van Perugia-Città della Pieve (Italië).

Twee uit Noord– en Cen­traal Amerika:

– Leopoldo José Brenes Solórzano, aarts­biss­chop van Man­agua (Nicaragua).

– Gérald Cyprien Lacroix, aarts­biss­chop van Québec (Canada).

– Chi­bly Lan­glois, Bishop van Les Cayes (Haïti).

Drie uit Zuid-Amerika:

– Orani João Tem­pesta, O.Cist., aarts­biss­chop van Rio de Janeiro (Brazilië).

– Mario Aure­lio Poli, aarts­biss­chop van Buenos Aires (Argen­tinië).

– Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., aarts­biss­chop van San­ti­ago de Chili (Chili).

Twee uit Afrika:

– Jean-Pierre Kutwa, aarts­biss­chop van Abid­jan (Ivoor Kust).

– Philippe Nakel­len­tuba Oué­draogo, aarts­biss­chop van Oua­gadougou (Burk­ina Faso).

Twee uit Azië:

– Andrew Yeom Soo jung, aarts­biss­chop van Seoul (Korea).

– Orlando B. Quevedo, O.M.I., aarts­biss­chop van Cota­bato (Fil­ip­pi­j­nen).

Verder heeft de paus nog enkele leden aan het Col­lege van Kar­di­nalen toegevoegd van­wege hun ver­di­en­ste voor de Heilige Stoel:

– Loris Francesco Capovilla, de voor­ma­lig sec­re­taris van paus Johannes XXIII. Mgr. Capoville is inmid­dels 98 jaar en daarmee straks het oud­ste lid van het kardinale-college. 

– Fer­nando Sebastián Aguilar, C.M.F., emeritus-aartsbisschop of Pam­plona.

– Kelvin Edward Felix, emeritus-aartsbisschop van Cas­tries.

Deze kar­di­nalen zijn van­wege hun hogere leeftijd niet kies­gerechtigd bij een con­claaf. 

De keuze van kar­di­nalen uit Burk­ina Faso en Haiti toont vol­gens de woord­vo­erder van de paus zijn betrokken­heid bij volk­eren die door armoede wor­den geteis­terd.

Twee res­i­den­tiële  prelaten wer­den gekozen komend van plaat­sen die tra­di­tion­eel geen kar­di­nale zetels zijn, namelijk Peru­gia in ItalIë en Cota­bato op het eiland Min­danao in de Fil­ip­pi­jnes. De woord­vo­erder van Léonard merkt nog op dat er wat dat betreft een duidelijke breuk is met de tra­di­tie. Naast Mechelen-Brussel hebben “ook de bis­dom­men van Venetië, Turijn of Liss­abon … geen kar­di­naal meer”.

Op 23 feb­ru­ari zal de paus voor­gaan in een plechtige con­cel­e­bratie met de nieuwe kar­di­nalen. Op 20 en 21 feb­ru­ari vooraf­gaand zal de paus met alle kar­di­nalen een con­sis­to­rie houden om over het thema van het gezin na te denken. 

De paus vraagt om gebed voor de nieuwe kar­di­nalen, “dat zij toegerust met de deug­den en gevoe­lens van de Heer Jezus, de Goede Herder, in staat zullen zijn de biss­chop van Rome effec­tiever te helpen in zijn dienst­werk voor de Uni­versele Kerk.”

Radio Vaticana/La Croix/De redac­tie

Bron: RKnieuws.net 1, 2.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: