Nieuws

Chaldese patriarch: islamistische extremisten willen geen vrije samenlevingen


RKNIEUWS.NET – 10 jan­u­ari 2014 – Op de con­fer­en­tie ‘Chris­ten­dom en Vri­jheid: his­torische en huidige per­spec­tieven’ in Rome heeft Thomas Farr, directeur van het Reli­gious Free­dom Project van de Georgtown Uni­ver­siteit, afgelopen maand gespro­ken over de oorza­ken van het toen­e­mend geweld tegen Chris­te­nen in het Midden-Oosten. Van Cairo tot Dam­as­cus en van Teheran tot Peking wor­den aan­vallen gelanceerd tegen gods­di­en­stvri­jheid. Iro­nisch genoeg is het het Chris­ten­dom, dat sterk bijge­dra­gen heeft aan de opkomst van religieuze vri­jheid, dat nu in toen­e­mende mate overal ter wereld ver­volgd wordt.

Bij het bom­barderen van twee kerken in Bagh­dad wer­den tij­dens de ker­stda­gen 37 Iraakse chris­te­nen gedood. Over de motieven van de daders ver­wees Farr naar een recente uit­spraak van de Chaldeeuwse patri­arch Louis Sako. Die zei dat islamistis­che extrem­is­ten geen vrije samen­levin­gen willen. Er zijn vol­gens Farr min­stens twee dimen­sies bij dit geweld. “Op de eerste plaats streven extrem­is­ten ernaar iedereen, ook Chris­te­nen, te elim­ineren die islami­tisch extrem­isme niet accepteren. Ten tweede besef­fen extrem­is­ten dat als lrak een fat­soen­lijk func­tionerende democ­ra­tie wordt, Chris­te­nen daarin een sub­stantieve rol zullen vervullen. door Chris­te­nen te ver­ja­gen onder­mi­j­nen ze het per­spec­tief op een sta­biele Iraakse democ­ra­tie.”

De huidige ontwik­kelin­gen waren te voorzien toen de Amerikaanse troepen zich terugtrokken zon­der garantie voor de vei­ligheid van de religieuze min­der­he­den. De vraag is of de recente belofte van Wash­ing­ton om mil­i­taire steun te ver­lenen aan de Iraakse regering een ver­schil zal maken. “Ik weet niets van garanties van de VS om te zor­gen voor vei­ligheid van gods­di­en­stige min­der­he­den in Irak of elders. Vol­gens mij moet elke steun van de VS aan Irak, Egypte of andere lan­den, ver­bon­den wor­den aan bescherming van religieuze min­der­he­den. Vooral de bescherming van Chris­te­nen, die steeds meer in de vuurlin­ies liggen, is daar­bij van belang. Hun bli­jvende aan­wezigheid is vitaal in de nationale belan­gen van de VS.”

Vol­gens getu­igenis­sen van biss­chop Angae­los van de Kop­tisch ortho­doxe Kerk in het Verenigd Koninkrijk is het anti-christelijk geweld niet zozeer tegen indi­viduen gericht, maar tegen de Chris­telijke min­der­heid als geheel. Ook Farr is ervan over­tu­igd dat islami­tis­che rad­i­calen in Egypte en elders de Chris­te­nen als een stru­ikel­blok zien in het bereiken van hun doel. “Niet alleen omdat Chris­te­nen een andere gods­di­enst verte­gen­wo­ordi­gen, maar ook omdat zij willen bij­dra­gen aan een sta­biele Egyp­tis­che democ­ra­tie met een kleine over­heid, een bloeiende seculiere samen­lev­ing, met economis­che ontwik­kel­ing, gelijkheid voor de wet van alle burg­ers en gods­di­en­stvri­jheid.”

Bron: RKnieuws.net (Kerk in Nood Ned­er­land).

Advertenties

Reacties

Een gedachte over “Chaldese patriarch: islamistische extremisten willen geen vrije samenlevingen

  1. ” Iro­nisch genoeg is het het Chris­ten­dom, dat sterk bijge­dra­gen heeft aan de opkomst van religieuze vri­jheid, dat nu in toen­e­mende mate overal ter wereld ver­volgd wordt.” ?????? Het christendom heeft bij mijn weten “niets” bijgedragen tot godsdienstvrijheid. De Franse revolutie was het begin van scheiding Kerk/Staat, waar de Kerk zich met alle macht heeft tegen verzet…tot op vandaag, waar de Kerk “haar” moraal rond anti-conceptie, homorechten, abortus, euthanasie ook aan niet-gelovigen wil opleggen. Het christendom heeft net als het jodendom en de islam zijn wortels in de onverdraagzame godsdienst van het Oude Testament. De volgelingen van Mozes mochten heidenen (andersgelovigen) en homo’s ombrengen (zie levieten). Het christendom heeft zich met het zwaard uitgebreid. De katholieke kerk heeft in Vlaanderen 70 % van het onderwijs in handen, waar geen vrije godsdienstkeuze bestaat.

    Geplaatst door Bernard Claeys | 18 januari 2014, 10:49

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: