Nieuws

Een rode lijn moet rood zijn / A red line must be red / Une ligne rouge doit être rouge (NL-ENG-FR)


BiJPRotCAAAyGjP

EEN RODE-LIJN MOET ROOD ZIJN.

.

Elke oorlog heeft haar wreedheden
elk mediamedium vertelt ons een kant van de oorlog
wat niet voldoet aan haar smaak, wordt negeren.

Ik herinner me het begin van de oorlog in Syrië
waar de demonstranten nog  “ongewapend en vreedzaam” waren
Ik herinner dat Turkije vluchtelingenkampen bouwde, groot genoeg voor een half miljoen terwijl er maar plek was voor minder dan 10.000 vluchtelingen.
Ik herinner me dat Angelina Jolie de kampen bezocht en was begroet door alleen het personeel omdat de kampen leeg waren.
Ik herinner me Al Jazeera, dat aankondigde dat al-Assad zijn ballingschap streeft…
Ik herinner me dat het Westen de “Vrienden van Syrië”-conferenties organiseerde


waarin de aanwezige niet eens vrienden  onder elkaar waren.
Ik herinner me dat die chemische wapens gebrandmerkt als inhumaan waren

tot het werd bewezen dat Syrische regeringstroepen hier geen gebruik van hadden gemaakt.
Ik herinner me een conferentie in Genève, twee keer zelfs…
Twee keer geen resultaten.

Dit alles leidt ons naar de logische en verifieerbare conclusie
dat niets anders dan een externe samenzwering deze oorlog in Syrië kon produceren.


Een thuis-gemaakte-revolutie zou aannemelijk zijn geweest,
maar onmogelijk!

Wat is er gebeurd? In het Land van Zenobia …..

Ik zeg dat dit domino-effect van een circus genaamd de Arabische-Lente,

Het is hier gestopt.
kolonel Khaddaffi was nooit een monster
al-Sisi was nooit een democraat
Tunis heeft slechts een stagnatie, een winterslaap…

En wat nu?

Turkije die double-face-on-the-Bosporus
was op zijn minst, eerlijk genoeg om ons haar beide zijden te laten zien.
Haar Europese gezicht en haar islamitische ook.
Een land door de NAVO overgenomen… maar niet door de EU
een land aan het borstelen met zijn beeld van de Armeense genocide
terwijl dit zich herhaalt in Syrië


Een land probeert zijn lelijke keizerlijke verleden te vergeten

terwijl het aan het flirten is met het idee om de regionale tiran te worden.

De Syrië-oorlog is allesomvattend:
Net zoals je Teheran niet zomaar kunt bombarderen, kun je nu Aleppo bombarderen
Net zoals je Bethlehem niet zomaar kunt vernietigen, kun je nu Maloula vernietigen
Net zoals je Bieur niet zomaar kunt bombarderen, kun je nu Tripoli in brand steken
Je kunt niet Hezbollah’s huis bombarderen, maar kun je nu zijn basis in Syrië aanvallen

Een complete en uitgebreide en allesomvantende oorlog
tegen alles wat morgen tegen de zionistische-ambities moet staan.

De Iraanse dreiging, wat eigenlijk geen dreiging is,


wordt gestraft voor zijn nucleaire programma
dat nog niet de tekentafel heeft verlaten .

Saddam heeft nooit massavernietigingswapens gehad
Syrië heeft een aantal chemische wapens gehad,

Maar nooit gebruikt…
en nu

Hezbollah ging in deze oorlog, ongewild en uitgelokt
En uit zelfverdediging ook, 
Net als elke Syrische soldaat of officieren dat ook deden.

Secularisme heeft geen plaats in het Midden-Oosten volgens Obama
en of Netanyahu,
zelfs Erdogan wil het niet meer


en Sisi gebruikt het als een stap-steen naar de macht.

Waar zijn we tot nu toe?

Deze Golf-theocratie heeft een ontmoeting met de Zio-theocratie
aan de deurmat van Damascus…

Is er zoiets als een last-minute-held, vandaag?


iemand die graag als een ” ridder met een glanzend harnas “

komt om ons te redden van het kwaad ?

Ja er is een ridder, of beter gezegd er zijn zelfs twee ridders .
Een komt uit een marxistisch achtergronden, 


maar hij bidt nu in kerken en heeft meerdere partijen in zijn parlement …..

en de andere draagt een religieus doek, maar heeft het socialisme
in het achterhoofd  en anti -imperialistisme als zijn ideologie .

De Ridders van Moskou en Teheran zijn er om
Het socialisme, pluralisme, onafhankelijkheid te redden van Syrië !

Die rode lijn waarvan Obama sprak, was nooit van hem…


De rode lijn is nu eigendom van Moskou en Teheran.

Het begint in Gaza, tot Beiroet, tot Damascus, tot de Krim
Egypte en Turkije zullen grote keuzes moeten maken,
Of om op de verkeerde kant van die lijn te staan,
of om aan de goede kant van de geschiedenis te staan.

.

BiJOriFCEAAO5vp.

A RED LINE MUST BE RED.

Every war includes has atrocities 

each Media tells us about the one side 

that does not meet its taste, while ignoring the other.

I remember the start of the war in Syria

where those demonstrators were “unarmed and peaceful”

I remember Turkey building refugees camps big enough for half a million

while there were there only about less than 10.000 refugees.

I remember  Angelina Jolie visiting camps and greeted by only the personnel

because camps were empty……

I remember Al Jazeera almost announcing where Al Assad shall seek his exile

I remember the West organising those ” Friends of Syria” conferences

in which the attendance were not even friends among each others.

I remember those Chemical Weapons branded as inhumane 

until when it was proven that Syria´s Government forces did not use them.

I remember a conference in Geneva , twice even ,,,,,,and no results

All this leads us to the logic and verifiable conclusion

that nothing but an outside conspiracy could, and did,

produce this war in Syria.

A home-grown-revolution would have been very plausible, 

but impossible !

What has happened ?? in the Land of Zenobia …..

I proclaim that  this domino effect of a circus called the Arab-Spring,

has stopped here,,,,, and hopefully it shall reverse itself,all by itself

because Colonel Qaddaffee was never a monster

and because Marechal Sisi was never a democrat

and because Tunis has won only a stagnation , a hibernation …… 

Turkey that double-face-on-the-Bosporus 

was , at least , honest enough to show us its both faces.

Its European face and its Islamist one too.

A country accepted in NATO but not by the EU

a country brushing up its image from the Armenian-genocide

while repeating it ,,,,,,in Syria

A country trying to forget its ugly imperial past

while flirting with the idea of becoming the regional-tyrant.

Syria´s war is all within that context :

you cannot bomb Tehran so you bomb Aleppo

you cannot bomb Bethlehem so you destroy Maaloula  

you cannot bomb Beirut so you burn Tripoli 

you cannot bomb Hezbullah´s home so you bomb its warehouses in Syria.

This is a complete and comprehensive and inclusive war

against anything that should stand tomorrow against the Zionist-ambitions .

The Iranian threat being a no-threat,

is punished for its nuclear program 

which has not even left the drawing table yet.

Saddam has never had any Weapons of Mass Destruction

Syria has had some Chemical Weapons but it never used them

and now 

Syria´s big brother , Iran, must refrain from its Nuclear

whether a civilian one or military ,or political or even a virtual one.

Hezbollah entered , this war , unwillingly, provoked

and in self-defence too , just like each Syrian soldier or officer did.

Secularism has no place in the Middle East of Obama´s and Netaniahu´s, 

not even Erdogan wants it any-more 

and Sisi uses it as a step stone to power.

Where are we so far ??

That Golf-theocratism has met with the Zio-theocratism 

at the door steps of Damascus……

Is there is something like a last-minute-hero-saviour ,

today,someone like a “knight with a shiny armour”

coming to save us from the evil ??

Yes there is , or rather there are even two knights.

One comes from a Marxist-background but he now prays in churches

and has multiple parties in his elected parliament.

and the other wears a religious cloth but has socialism in mind

and anti-imperialism as his ideology .

The Knights of Moscow and Tehran are here to save

the socialism and the secularism and the pluralism of Syria !!

That red-line of which spoke Obama, was never his…

the red line is now the property of  Moscow´s and Tehran´s .

It starts in Gaza up to Beirut up to Damascus up to Crimea

Egypt and Turkey shall have to make big choice, ahead .

Either to be on the wrong side of that line 

or on the right side of History .

.

BUtA-WnCEAAnvRq.

                        Une ligne rouge doit être rouge .

.

Chaque guerre comprend des atrocités

et chaque média nous en parle que du côté

de celui qui ne répond pas son goût , tout en ignorant l’autre .

Je me souviens du début de la guerre en Syrie

où les manifestants n’étaient “pas armés et pacifiques”

Je me souviens de la Turquie constrisant des camps de réfugiés

assez grand pour un demi-million, alors qu’il y avait là seulement

moins de 10.000 réfugiés .

Je me souviens Angelina Jolie visitant les camps et étant saluée par le personnel

parce que les camps étaient vides ……

Je me souviens d’Al Jazeera presque annonçant où Al Assad 

devra chercher son exil

Je me souviens de l’Ouest l’organisation de ces conférences «Amis de la Syrie ” dans lequel les participants n´étaient pas même amis parmi eux.

Je me souviens de ces armes chimiques seront nommées inhumaines

jusqu’à ce qu’il a été prouvé que les forces gouvernementales syriennes 

ne les utilisent pas .

Je me souviens d’une conférence à Genève , deux fois même , ,,,, , 

sans aucun résultats

Tout cela nous amène à la conclusion logique et vérifiable

que rien qu´un complot extérieur pourrait produire cette guerre en Syrie 

Une révolution-interne aurait été trés plausible , mais impossible !

Qu’est-ce qu´il se passe ? dans le Pays de Zénobie …..

Je proclame que cet effet domino d’un cirque appelé le Printemps Arabe ,

s´est arrêté ici et j’espère que cela va s’inverser … par sois-même

parce que le colonel Qaddaffee n’a jamais été un monstre

et parce que le maréchal Sisi n’a jamais été un démocrate

et parce que Tunis a remporté seulement une stagnation , une hibernation . 

La Turquie qui est le double-face-sur-le-Bosphore

était , au moins , assez honnête pour nous montrer ses deux faces .

Son visage européen et l’autre islamiste .

Un pays accepté à l’OTAN mais pas de l’UE

un pays qui brosse son image sur le génocide-arménien 

tout en le répétant en Syrie

Un pays qui essaye d’oublier son passé impérial laid

tout en flirtant avec l’idée de devenir le tyran régional .

La guerre de Syrie est tout cela :

vous ne pouvez pas bombarder Téhéran donc vous bombardez Alep

vous ne pouvez pas bombarder Bethléem donc vous détruisez Maaloula

vous ne pouvez pas bombarder Beyrouth donc vous brûlez Tripoli

vous ne pouvez pas bombarder la maison du Hezbollah donc

vous bombardez ses entrepôts en Syrie .

Une guerre totale et globale et inclusive

contre tout ce qui doit se tenir face, demain,

contre les ambitions-sionistes .

La menace iranienne étant une “non-menace” ,

est punie pour son programme nucléaire

qui n’a pas encore quitté sa table à dessin .

Saddam n’a jamais eu d’ armes de destruction massive

la Syrie a eu des armes chimiques , mais elle ne les a jamais utilisés

et maintenant

le grand frère de la Syrie , l’Iran , doit s’abstenir de son nucléaire

qu’il soit civil ou militaire , ou politique ou même virtuel .

Hezbollah est entré , dans cette guerre , à contrecoeur , 

provoqué et par auto-défense, aussi, 

tout comme chaque soldat syrien ou officiér l´ont fait.

La laïcité n’a plus sa place dans le Moyen-Orient 

d´Obama et de Netaniahu ,

pas même Erdogan n´en veut plus

et Sisi l’utilise comme un tramplin au pouvoir .

Où en sommes-nous,,,,,, maintenant ?

Le théocratismedu Golfe  rencontre le Zio-théocratisme

aux marches de la porte de Damas ……

Y at-il quelque chose comme héros-sauveur-de-la-derniére-minute ??,

quelqu’un comme un ” chevalier avec son armure brillante “

pour venir pour nous sauver du mal ?

Oui, il en est , ou plutôt il y aurait même deux chevaliers .

Lún vient d’un fond-marxiste , mais il prie maintenant dans ses églises

et a plusieurs parties dans son parlement …..

et l’autre porte un habit- religieux, mais a le socialisme à son esprit

et l’anti-impérialisme comme son idéologie .

Les Chevaliers de Moscou et Téhéran vont sauver

le socialisme et la laïcité et le pluralisme de la Syrie !

C’est la ligne rouge dont parlait Obama , qui n’a jamais été la sienne …

la ligne rouge est maintenant la propriété de Moscou et Téhéran .

Elle commence á la bande de Gaza 

jusqu´à Beyrouth 

jusqu´à Damas 

jusqu’à la Crimée

L´Egypte et la Turquie devront  faire un grand choix ,  

Soit d’être du mauvais côté de cette ligne

ou sur le bon côté de l’Histoire….

.

Raja Chemayel. 

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: